Regler

Medlemskap

Medlemstyper

Medlem
Betalar insats och årsavgift och omfattas av samtliga bestämmelser för Falu Bilpool.

Mednyttjare
Ingår i medlemmens hushåll. Betalar en mindre insats och får använda poolbilarna.

Ansökan
Ansökan om medlemskap lämnas skriftligen till medlemsansvarig som sedan fattar beslut om
medlemskap enligt fastslagen rutin.

Överlåtelse om medlemskap
Medlemskap, för fysisk person, kan överlåtas på annan fysisk person efter styrelsens godkännande.
Samma prövning görs som vid ansökan om medlemskap.

Insats
När medlemskapet är beviljat skall insatsen betalas. Det är först när hela insatsen är betald som den
nya medlemmen har rätt att boka och använda poolbilarna. Insatsen återbetalas vd utträde ur
föreningen (se stadgarna).

Fysisk person
Varje fysisk person (privatperson) betalar fyra insatser á 500 kr, totalt 2000 kr. För varje ytterligare
nyttjare i familjen betalas en insats på 500 kr (mednyttjare).

Juridisk person
För juridisk person (företag etc) betalas 16 insatser à 500 kr, totalt 8000 kr.

Arbetsfördelning
För att hålla kostnaderna nere är ambitionen att allt arbete ska utföras ideellt av medlemmarna
själva. Medlemmarna kan därför tillhöra styrelsen och/eller någon arbetsgrupp. I varje arbetsgrupp
utses en ansvarig. I styrelsen finns en kontaktperson för respektive arbetsgrupp.

Arbetsgrupper

Bilgrupp

Ansvarar för underhåll och skötsel av bilarna.

PR – grupp

Ansvarar för medlemsvärvning bland privatpersoner och företag och för en viss intern information.

Ekonomigrupp

Ansvarar för löpande kassörsarbete vid avsaknad av kassör i styrelsen.

Styrelse mm

Bilpoolens arbete leds av en styrelse som väljs vid årsstämman.

Revisorer

En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsstämman.

Valberedning

Årsstämman väljer också en valberedning som skall bestå av en sammankallande och minst en ledamot.

Bokningar

Minsta bokningsbara tid är 30 minuter, i övrigt finns inga restriktioner.

Bilen bokas av medlemmen själv via Metrotecs app.

Avbokningar

Avbokning kan göras fram till bokningens starttid.

Ersättningsbil

Då en bil är obrukbar vid hämtningstillfället får ersättningsbil från Cirkle K, Vasagatan, användas utan extra kostnad. Om den däremot har avbokats i förväg, och bokaren fått meddelande om detta, så utgår ingen ersättningsbil.

Gratisbokningar

Då bilarna lämnats på service, tvättas eller används i bilpoolsaktivitet görs en notering i anteckningsfältet i bokningsappen och bokningen blir gratismärkt.

Överskriden bokningstid

Förseningsavgift

Förseningsavgiften på 400 kronor ska betalas om medlem överskrider bokad tid.

Om överskriden bokningstid inkräktar på en annan medlems bokning debiteras den medlem som felaktigt utnyttjat bilen för de extra kostnader (utöver ordinarie betalning) som detta medför. Den drabbade medlemmen skall i första hand utnyttja en annan poolbil, i andra hand en hyrbil men har rätt att åka taxi om det gäller en kortare resa inom Falu kommun.

Dubbelbokning

Om poolbilarna är upptagna kan hyrbilar bokas hos Cirkle K, Vasagatan. Medlemmen betalar själv för hyrbilen, men får utnyttja den rabatt som Falu Bilpool har hos Circle K.

Fordon

Utrustning mm

Bilpärmar

I varje bil finns en bilpärm med aktuell information smart körjournal och skadelogg. Körjournalen fyll i vid varje körning och skadeloggen då skada uppstår. Allvarliga fel rapporteras även till bilansvarig.

Drivmedelskort

I varje bil finns ett Volvokort samt ett Cirkle K-kort som skall användas vid inköp. Korten ska endast användas för betalning av drivmedel, spolarvätska och biltvätt på bensinmackar och tvättinrättningar där korten gäller (se Drivmedel nedan).

Korten får inte användas för privatköp.

Koder

De koder som behövs för drivmedelskorten får inte förvaras i bilen.

Takräcke mm

För att hålla bensinkostnaden så låg som möjligt ska lasthållare, takräcke, takbox eller dylikt monteras av då de inte används.

Barnstol

Barnstol får inte monteras i framsäte eftersom bilarna är utrustade med krockkudde även på passagerarsidan.

Parkering

Bilarna ska normalt återlämnas til respektive ordinarie parkering.

Drivmedel

Medlemmen tankar själv på bensinmackar där Volvokort och Cirkle K-kort gäller.

Kontantbetalning

Om Volvokortet eller Cirkle K-kortet inte kan användas betalar medlemmen själv och lämnar sedan kvittot till kassör/ordförande. Observera att privata inköp inte får förekomma på samma kvitto. Kostnaden regleras mot medlemskontot.

När bilarna återlämnas skall tanken vara minst kvartsfylld.

Skadelogg

I skadeloggen kontrolleras bilen med avseende på skador och brister. Om skador uppstått under den tid som brukaren ansvarat för bilen (från start på bokningstid till slut på bokningstid) skall dessa skador beskrivas i skadeloggen i bilpärmen och anmälas till bilansvarig. Brukarens medlemskonto kommer sedan belastas med kostnader alternativt självrisk eller motsvarande.

Om någon medlem finner skador vid hämtning av bilen som inte finns dokumenterade skall dessa på motsvarande sätt dokumenteras och anmälas till bilansvarig. Bilgruppen utreder sedan hur skadan uppstått. Är föregående brukare orsak till skadorna kommer dennes medlemskonto att debiteras kostnader alternativt självrisk. Är inte föregående brukare orsak till skadorna ska en parkeringsskadeanmälan upprättas, om skadorna är av den karaktären.

Försäkring

Bilarna är helförsäkrade. Är medlemmen helt eller delvis vållande till eventuell skada betalar denne alla debiterande självrisker. Är medlemmen ej vållande, exempelvis vid parkeringsskada, tekniska fel på bilen eller i bokningssystemet eller liknande, ska föreningen ta hela kostanden.

Service och reparationer

Felåtgärdande

Bilarna får inte återlämnas utan att fel som indikeras av en varningslampa har åtgärdats, till exempel slut på spolarvätska eller lågt oljetryck.

Övrigt

Övningskörning

Bilarna får användas till övningskörning med familjemedlem.

Parkeringsböter

Den medlem som hyrt fordonet betalar själv eventuella parkeringsböter.

Om betalningspåminnelse ändå inkommer till föreningen så betalas böterna av denna och beloppet debiteras medlemmen via medlemskontot. Detta för att inte föreningen ska få betalningsanmärkningar.

I det fall dubbel inbetalning sker kommer föreningen inte att vidta några åtgärder för återbetalning utan detta får medlemmen själv ombesörja.

Pälsdjur

Pälsdjur är endast tillåtet i en av bilpoolens bilar. Pälsdjur får endast transporteras i avsett utrymme bakom djurgallret. Mer information finns på bilpoolens hemsida.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla bilpoolens bilar.

Bilbarnstol

Medlemmar med behov av bilbarnstol får själva köpa in sådan. Då framsätet är försett med krockkuddar får inte barnstol monteras där.

Städning

Innan bilen återlämnas av medlemmen ska den vara fri från kladdiga fläckar och löst skräp eller grus invändigt. Tips: Ta ut golvmattorna och vänd på dem, sopa ur sätena och bagaget, torka av eventuellt kladd. Tvätta i automattvätt när bilen är mycket smutsig. Det ska vara trevligt för nästa användare. Bilgruppens städning och tvätt är ett komplement till den dagliga skötseln.

Kostnader

Årsavgift

För aktuell årsavgift, se hemsidan under ”Vad kostar det?”. Årsavgiften debiteras i februari för befintliga medlemmar.

Nya medlemmar som inte använt bil före 31/10 betalar ingen årsavgift för innevarande år.

Priser

Följande debiteringar förekommer:

Timdebitering

Mildebitering

Bokningsavgift/ Ej uthämtad bil

Förseningsavgift

För aktuella taxor, se hemsidan under ”Vad kostar det?”.

Betalning

Medlemskonton

Varje medlem har ett medlemskonto på vilket kostnader för körningar, årsavgifter mm noteras. Gjorda inbetalningar förs också in på detta. Den som önskar sprida sina betalningar över året kan sätta in pengar i förskott. Underskott på kontot ska vara reglerat vid varje månadsskifte.

Så länge underskott på medlemskontot inte är reglerat inom angiven tid och efter påminnelse, får medlem inte använda bilpoolens bilar. Detta innebär att eventuella tidigare gjorda bokningar stryks.

Fakturering

Faktura skickas med epost eller brev omrking den 15:e varje månad. Eventuellt underskott ska vara reglerat innan månadens slut.

Utebliva betalningar

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras från och med förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas till gällande reporänta plus 8%.

Anstånd

Kassören kan ensam träffa överenskommelse om undantag från ovanstående restriktioner om skuldbeloppet inte överstiger insatsbeloppet. Om skuldbeloppet överstiger medlemmens insatsbelopp kan bara styrelsen beslutna om detta.

Inkasso

Om skulden finns kvar efter en månad kan styrelsen besluta att lämna ärendet till inkasso eller till kronofogen. Styrelsen kan då även ta bort inloggningar.

Uteslutning

I detta fall den det även bli aktuellt med uteslutning, vilket endast årsstämman kan besluta om.

Övrigt

Inköp

Kvitto på inköp

Alla inköp som görs för föreningens räkning måste av redovisningsskäl redovisas på separatas specificerade kvitton. Det vill säga, inga privata inköp får göras med samma kvitto.

Utlägg regleras mot medlemskonto

Alla kostnader som medlem haft för föreningens räkning, regleras i första hans mot medlemskontot.

Medlem som inte har skuld till föreningen kan istället få beloppet utbetalt till ett bankkonto.

Eposthantering

Medlemmen har själv ansvar att information från föreningen kan tas emot.