Regler

Medlemskap

Medlemstyper

Medlem
Betalar insats och årsavgift och omfattas av samtliga bestämmelser för Falu Bilpool.

Mednyttjare
Ingår i medlemmens hushåll. Betalar en mindre insats och får använda poolbilarna.

Ansökan

Ansökan om medlemskap lämnas skriftligen till styrelseledamot som sedan fattar beslut om medlemskap enligt fastslagen rutin.

Överlåtelse av medlemskap

Medlemskap, för fysisk person, kan överlåtas på annan fysisk person efter styrelsens godkännande. Samma prövning görs som vid ansökan om medlemskap.

Insats

När medlemskapet är beviljat skall insatsen betalas. Det är först när man betalat hela insatsen som man får rätt att boka och använda poolbilarna. Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen (se stadgarna).

Fysisk person
Varje fysisk person (privatperson) betalar fyra insatser á 500 kronor, totalt 2000 kronor. För varje ytterligare nyttjare i familjen betalas en insats på 500 kronor (mednyttjare).

Juridisk person
För juridisk person (företag etc) betalas 16 insatser á 500 kronor, totalt 8000 kronor.

Arbetsfördelning

För att hålla kostnaderna nere är ambitionen att allt arbete ska utföras ideellt av medlemmarna själva. Medlemmarna kan därför tillhöra styrelsen och/eller någon arbetsgrupp. I varje arbetsgrupp utses en ansvarig. I styrelsen finns en kontaktperson för respektive arbetsgrupp.

För att uppmuntra till deltagande i arbetsgruppernas arbete erbjuds en avgiftsreduktion för detta. Föreningen tillämpar därför två avgiftsnivåer: Ordinarie och Reducerad årsavgift.

Ordinarie årsavgift
Den normala, högre, årsavgiften betalas av alla som inte vill, eller kan, delta i föreningsarbetet.

Reducerad årsavgift
Den lägre avgiften betalas av alla som avtalat att delta i det föreningsarbete som preciserats av styrelsen och som uppfyller Skatteverkets krav. De som väljer detta alternativ kommer att tillhöra någon av arbetsgrupperna och delta i arbetet i denna.

Byte av årsavgiftsnivå
Byte av årsavgiftsnivå kan normalt bara göras vid årsskifte och då genom att nytt avtal skrivs. Begäran om detta skall göras innan årsskiftet.

Arbetsgrupper

Bilgrupp
Ansvarar för underhåll och skötsel av bilarna.

PR-grupp

Ansvarar för medlemsvärvning bland privatpersoner och företag för viss intern information.

Styrelse mm

Bilpoolen leds av en styrelse som väljs av årsstämman.

Revisorer
En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsstämman.

Valberedning
Stämman väljer också valberedning som skall bestå av en sammankallande och minst en ledamot.

Bokningar

Minsta bokningsbara tid är 30 minuter, i övrigt finns inga restriktioner.

På internet
Bilen bokas av medlemmen själv via länk på bilpoolens hemsida.

På telefon
Den som inte har tillgång till internet ringer, i första hand, någon av dem som har rättigheter att boka åt andra. Om ingen av dessa är anträffbar så går det också bra med någon annan medlem som har tillgång till internet men som då måste få ta del av bokarens inloggningsuppgifter.

Avbokning

Avbokning kan göras fram till bokningens starttid.

Ersättningsbil
Då bil är obrukbar vid hämtningstillfället får ersättningsbil från Statoil användas utan extra kostnad. Om den däremot har avbokats i förväg, och bokaren fått meddelande om detta, så utgår ingen ersättningsbil.

Gratisbokningar

Då bilarna lämnas på service, tvättas eller används i bilpoolsaktivitet görs bokningen med bilens servicesmartcard. Bokningen blir automatiskt gratismärkt.

Överskriden bokningstid

Förseningsavgift
Förseningsavgift på 250 kr ska betalas om medlem överskrider bokad tid.

Om överskriden bokningstid inkräktar på en annan medlems bokning så debiteras den medlem som felaktigt utnyttjat bilen för de extra kostnader (utöver bilpoolens ordinarie debitering) som detta medför. Den drabbade medlemmen skall i första hand utnyttja en annan poolbil, i andra hand en hyrbil men har rätt att åka taxi om det gäller en kortare resa inom Falu kommun.

Dubbelbokning

Om poolbilarna är upptagna kan hyrbilar bokas hos Statoil, Vasagatan. Medlemmen betalar själv för hyrbilen, men får utnyttja den rabatt som Falu Bilpool har hos biluthyraren.

Fordon

Utrustning mm

Kort
Varje medlem kan registrera ett smartcard för öppning av bilarna. Dalatrafiks, Västtrafiks m fl kan användas. Även ett neutralt kort (helt vitt) kan lämnas ut om inget eget finns.

Loggbok
I bilpärmen finns en loggbok där eventuella fel på bilen ska noteras. Allvarliga fel rapporteras även via e-post eller telefon till bilansvarig.

Drivmedelskort
I respektive bil finns ett Volvokort och ett Statoilkort som skall användas vid inköp. Korten ska endast användas för betalning av drivmedel, spolarvätska och biltvätt på mackar där korten gäller (se Drivmedel nedan).

Korten får inte användas för privata inköp.

Kod
De koder som behövs för Volvokorten och Statoilkorten får inte förvaras i bilen.

Takräcke mm
För att hålla bensinförbrukningen så låg som möjligt ska lasthållare, takräcke, skidbox eller dylikt monteras av då det inte används.

Barnstol
Får inte monteras i framsäte eftersom bilarna är utrustade med krockkudde även på passagerarplats.

Parkering
Bilarna ska normalt återlämnas till respektive ordinarie parkering.

Drivmedel

Medlemmen tankar själv på bensinmackar där Volvokort resp. Statoilkort gäller.

Kontantbetalning
Om Volvokortet eller Statoilkortet inte kan användas, betalar medlemmen själv och lämnar sedan kvittot till kassören. Observera att privata inköp inte får förekomma på samma kvitto. Kostnaden regleras mot medlemskontot.

När bilarna återlämnas skall tanken vara minst kvartsfylld.

Skadelogg

Skadelogg ska alltid kvitteras av brukaren vid körning.
I skadeloggen kontrolleras bilen med avseende på skador och brister. Om skador uppstått under den tid brukaren ansvarat för bilen (från start på bokningstid till slut på bokningstid) skall dessa skador beskrivas i pärmen som finns i bilen och anmälas till Bil- och bokningsgruppen. Brukarens medlemskonto kommer sedan att belastas med kostnader alternativt självrisk eller motsvarande.

Om någon finner skador vid hämtning av bilen som inte finns dokumenterade skall dessa på motsvarande sätt dokumenteras i bilpärmens loggbok och omedelbart anmälas till Bilgruppen via telefon eller mail. I och med att skadorna då måste ha uppstått under den föregående bokningen så kommer den föregående brukaren att kontaktas av Bil- och bokningsgruppen som utreder detta. Är föregående brukare orsak till skadorna kommer dennes medlemskonto att debiteras kostnader alternativt självrisk. Är inte föregående brukare orsak till skadorna ska en parkeringsskadeanmälan upprättas, om skadorna är av den karaktären.

Försäkring

Försäkring Bilarna är helförsäkrade. Är medlemmen helt eller delvis vållande till eventuell skada betalar denne alla debiterade självrisker. Är medlemmen ej vållande, exempelvis vid parkeringsskada, tekniska fel på bilen eller i bokningssystemet eller liknande, så ska föreningen ta hela kostnaden.

Service & Reparationer

Felåtgärdande
Bilarna får inte återlämnas utan att fel som indikeras av varningslampa har åtgärdats, till exempel slut på spolarvätska eller lågt oljetryck.

Övrigt

Övningskörning
Bilarna får användas till övningskörning med familjemedlem.

Parkeringsböter
Den medlem som hyrt fordonet betalar själv eventuella parkeringsböter.

Om betalningspåminnelse ändå inkommer till föreningen så betalas böterna av denna och beloppet debiteras medlemmen via medlemskontot. Detta för att inte föreningen ska få betalningsanmärkningar.

I det fall dubbel inbetalning sker kommer föreningen inte att vidta några åtgärder för återbetalning utan detta får medlemmen själv ombesörja.

Pälsdjur
Pälsdjur är endast tillåtet i en av bilpoolens bilar. Pälsdjur får endast transporteras i avsett utrymme bakom djurgallret. Mer information finns på bilpoolens hemsida.

Rökning
Rökning är förbjuden i alla bilpoolens bilar.

Bilbarnstol
Den som har behov av barnstol får själv köpa in sådan.

Krockkuddar
Fästen för barnstol finns i bilens baksäte. Då framsätet är försett med krockkuddar får inte barnstol monteras där.

Städning

Innan bilen återlämnas av medlemmen ska den vara fri från kladdiga fläckar och löst skräp eller grus invändigt. Tips: Ta ut golvmattorna och vänd på dem, sopa ur sätena och bagaget, torka av eventuellt kladd. Tvätta i automattvätt när bilen är mycket smutsig. Det ska vara trevligt för nästa användare. Bil- och bokningsgruppens städning och tvättning är ett komplement till den dagliga skötseln.

Kostnader

Årsavgift

För aktuell årsavgift, se hemsidan under ”Vad kostar det?”.
Nya medlemmar som inte använt bil före 1 oktober, betalar ingen årsavgift för innevarande år.

Priser

Följande debiteringar förekommer: Timdebitering

Mildebitering Bokningsavgift/Ej uthämtad bil

Förseningsavgift
För aktuella taxor, se hemsidan under ”Vad kostar det?”

Betalning

Medlemskonton

Varje medlem har ett medlemskonto på vilket kostnader för körningar, årsavgifter mm noteras. Gjorda inbetalningar förs också in på detta. Den som önskar sprida sina betalningar över året kan sätta in pengar i förskott . Underskott på kontot ska vara reglerat vid varje månadsskifte.

Så länge underskott på medlemskontot inte är reglerat inom angiven tid får medlem inte använda Bilpoolens bilar. Detta innebär att eventuella tidigare gjorda bokningar stryks.

Fakturering

Faktura skickas med brev eller e-post omkring den 15:e varje månad. Eventuellt underskott skall vara reglerat innan månadens slut.

Kontobesked

Kontobesked finns tillgängligt på hemsidan och uppdateras normalt en gång i veckan.

Uteblivna betalningar

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras från och med förfallodagen.

Dröjsmålsräntan beräknas till gällande reporänta plus 8%.

Anstånd
Kassören kan ensam träffa överenskommelse om undantag från ovanstående restriktioner om skuldbeloppet inte överstiger insatsbeloppet.

Om skuldbeloppet överstiger medlemmens insatsbelopp kan bara styrelsen besluta om detta.

Inkasso
Om skulden finns kvar efter en månad kan styrelsen besluta att lämna ärendet till inkasso eller till kronofogden. Styrelsen kan då också kräva in kort samt ta bort inloggningar till hemsidan och bokningstjänst.

Uteslutning
I detta fall kan det även bli aktuellt med uteslutning, vilket endast årsstämman kan besluta om.

Övrigt

Inköp

Kvitto på inköp
Alla inköp som görs för föreningens räkning måste av redovisningsskäl redovisas på separata specificerade kvitton. Det vill säga, inga privata inköp får finnas med på samma kvitto.

Utlägg regleras mot medlemskonto
Alla kostnader som en medlem haft för föreningens räkning, regleras i första hand mot medlemskontot.

Medlem som inte har skuld till föreningen kan i stället få beloppet utbetalt till ett bankkonto.

E-posthantering

E-postbrevlåda
Medlemmen har själv ansvar att information från föreningen kan tas emot. Det ska finnas tillräckligt med utrymme i den e-postbrevlåda som är kopplad till den e-postadress som angivits.