Arbetsfördelning

För att hålla kostnaderna nere är ambitionen att allt arbete ska utföras ideellt av medlemmarna själva. Styrelsen kan efter samråd placera en medlem i en grupp som medlemmen inte valt som första alternativ, om det behövs med hänsyn till behov i föreningen och förutsättningarna i övrigt. Medlemmarna kan därför tillhöra styrelsen och/eller någon arbetsgrupp. I varje arbetsgrupp utses en ansvarig. I styrelsen finns en kontaktperson för respektive arbetsgrupp.

Arbetsgrupper

Bilgrupp
Ansvarar för underhåll och skötsel av bilarna.

PR-grupp
Ansvarar för medlemsvärvning bland privatpersoner och företag och för viss intern information.

Ekonomigrupp
Biträder kassören med statistik och underlag för fakturering

Styrelse mm

Bilpoolen leds av en styrelse som väljs av årsstämman.

Revisorer
En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsstämman.

Valberedning
Stämman väljer också valberedning som skall bestå av en sammankallande och minst en ytterligare ledamot.