Arbetsfördelning

För att hålla kostnaderna nere är ambitionen att allt arbete ska utföras ideellt av medlemmarna själva. Medlemmarna kan därför tillhöra styrelsen och/eller någon arbetsgrupp. I varje arbetsgrupp utses en ansvarig. I styrelsen finns en kontaktperson för respektive arbetsgrupp.

För att uppmuntra till deltagande i arbetsgruppernas arbete erbjuds en avgiftsreduktion för detta. Föreningen tillämpar därför två avgiftsnivåer: Ordinarie och Reducerad årsavgift.

Ordinarie årsavgift

Den normala, högre, årsavgiften betalas av alla som inte vill, eller kan, delta i föreningsarbetet.

Reducerad årsavgift
Den lägre avgiften betalas av alla som avtalat att delta i det föreningsarbete som preciserats av styrelsen och som uppfyller Skatteverkets krav. De som väljer detta alternativ kommer att tillhöra någon av arbetsgrupperna och delta i arbetet i denna.

Byte av årsavgiftsnivå
Byte av årsavgiftsnivå kan normalt bara göras vid årsskifte och då genom att nytt avtal skrivs. Begäran om detta skall göras innan årsskiftet.

Arbetsgrupper

Bilgrupp
Ansvarar för underhåll och skötsel av bilarna.

PR-grupp
Ansvarar för medlemsvärvning bland privatpersoner och företag och för viss intern information.

Ekonomigrupp
Biträder kassören med statistik och underlag för fakturering

Styrelse mm

Bilpoolen leds av en styrelse som väljs av årsstämman.

Revisorer
En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsstämman.

Valberedning
Stämman väljer också valberedning som skall bestå av en sammankallande och minst en ytterligare ledamot.