Betalning

Medlemskonton

Varje medlem har ett medlemskonto på vilket kostnader för körningar, årsavgifter mm noteras. Gjorda inbetalningar förs också in på detta. Den som önskar sprida sina betalningar över året kan sätta in pengar i förskott . Underskott på kontot ska vara reglerat vid varje månadsskifte. Så länge underskott på medlemskontot inte är reglerat inom angiven tid får medlem inte använda Bilpoolens bilar. Detta innebär att eventuella tidigare gjorda bokningar stryks.

Fakturering

Faktura skickas med brev eller e-post omkring den 15:e varje månad. Eventuellt underskott skall vara reglerat innan månadens slut.

Kontobesked

För kontoutdrag, skicka mejl till info@falubilpool.nu

Uteblivna betalningar

Påminnelseavgift
En avgift på 60 kr debiteras medlemmen då det blivit nödvändigt att påminna om obetalda fakturor.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras från och med förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas till gällande reporänta plus 8%.

Anstånd
Kassören kan ensam träffa överenskommelse om undantag från ovanstående restriktioner om skuldbeloppet inte överstiger insatsbeloppet. Om skuldbeloppet överstiger medlemmens insatsbelopp kan bara styrelsen besluta om detta.

Inkasso
Om skulden finns kvar efter en månad kan styrelsen besluta att lämna ärendet till inkasso eller till kronofogden. Styrelsen kan då också ta bort inloggningar till hemsidan och bokningstjänst.

Uteslutning
I detta fall kan det även bli aktuellt med uteslutning, vilket endast årsstämman kan besluta om.